Latest on Nikola Tesla

Was Thomas Jefferson a Christian and Was Nikola Tesla an Atheist?