Latest on Thomas Jefferson

Was Thomas Jefferson a Christian and Was Nikola Tesla an Atheist?